Hoş Geldiniz | Bugün, 29 Temmuz 2016 Cuma
Online Borç Sorgulama ve Ödeme

Posta Çeki Hesap No: 210374
Geçerli Bir Duyuru Bulunmamaktadır !
Geçerli Bir İhale İlanı Bulunmamaktadır !
Etkinliklerimizi günlere göre inceleyebilirsiniz
Yeni mamak projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?Görüşleriniz bizim için önemlidir,
lütfen anketimize sizde katılın

Canlı Yayın

Stratejik Plan

Değişen Cadde ve Sokak İsimleri

Stratejik Plan
Ana Sayfa » Kentsel Dönüşüm Projeleri
Büyük Şehir Belediyesi Meclis Kararı
T.C
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ
 
Karar no:1811                                                                                  14.07.2008-07-21
 
 
KARAR
 
     Yeni MAMAK kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanında hak sahipleri ile yapılacak işlemlere ilişkin Başkanlık yazısı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14.07.2008 tarihli toplantısında olundu.
      Konunun komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen meclis 1.Başkan vekili SEYFİ SALTOĞLU ’nun şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz Meclisinin 14.01.2005 tarih sayılı kararı ile 5272 sayılı kanunun 73. maddesi gereği ilan edilen’’ Hatip Çayı Samsun Yolu Koridoru Kentsel Gelişim Ve Dönüşüm Projesi’’ kararı, ilgili kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeni ile ANKARA 10. idare mahkemesinin 30.11.2005 tarih p:2005/542 k:2005/1982 sayılı kararı ile iptal edilmiş bu meclis kararı dayanak gösterilerek alınan Mamak Belediye Meclisinin 07.10.2007 tarih 641 sayılı kararı ve bu kararın onanmasına ilişkin Belediyemiz Meclisinin 15.10.2007 tarih 2555 sayılı ve ek 12.05.2008 tarih 1271 sayılı kararında ANKARA Bölge İdari Mahkemesinin 04.06.2008 tarih Y.D itiraz 2008/2410 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
      İptal ve yürütmenin durdurulmasına gerekçe olan eksiklikler giderilerek yeniden Kentsel Gelişim Ve Dönüşüm projesi ilen edilen ‘’ Yeni MAMAK Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi ‘’alanında başlatılacak uygulama ile Başkent ANKARA’ mızın en eski yerleş kelerinden olduğu , ıslah planlarının bulunmasına rağmen sağlıklı olarak yapılaşmasını tamamlayamayan ve her ne nedenle olursa olsun geliştirilmesi ihmal edilmiş olan bu bölgede; yapı yasaklı alanda işgale konumundaki gecekondu sahipleri, müracaatta bulunduğu halde 2981 sayılı yasa kapsamında bu güne kadar tapu tahsis haklarından yararlanamayan yüzlerce vatandaşımızın durumunun belirsizlikten kurtarılarak konut sahibi yapılması, kaçak gecekondu yapılaşmaların mülkiyet sorunlarının bu proje kapsamında çözüme kavuşturulması, bölgenin 21. yüzyıla yakışır şehircilik anlayışına uygun olarak planlı yapılaşma ile %50’nin yeşil ve rekreasyon alanına dönüştürülerek çarpık yapılaşmadan kurtarılması, çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi, mevcut tüm altyapı hizmetlerinden kesintisiz yararlandırılması,daha sağlıklı ve huzurlu bir yerleşim düzenini sağlanması, bölgede oluşturulacak yeni iş sahalarında bölge halkının istihdamının sağlanması ile kentsel yaşam ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.Büyükşehir ve Mamak Belediye Başkanlıklarının birlikte yürüteceği projedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve projenin amacına uygun gerçekleştirilmesine yönelik olarak alınan Belediyemiz Meclisinin 15.10.2007 tarih 2555 sayılı ve ek 12.05.2008 tarih 1271 sayılı kararlarının iptal edilerek, proje içerisindeki hak sahipleri ile yapılacak protokol,taahhütname,sözleşme,kira ödemesi,trampa,tahsis,tapu devri ve tapu tescili gibi uygulamaya yönelik usul ve esaslarının belirlenerek yeniden karara bağlanması gerekmektedir.
 
UYGULAMA ESASLARI
MADDE1:TAPULU TAŞINMANIZI VE TAPULU ARSASI ÜZERİNDE TESİSLERİ BULUNAN HAK SAHİPLERİ İÇİN UYGULANACAK ESASLAR:
     A: Proje sınırları içerisinde kalan ve üzerinde yapısı bulunan tüm tapulu taşınmaz sahipleri ile arsa miktarına bakılmaksızın konut sözleşmesi yapılacaktır.
     B: Tapulu imarlı taşınmaz sahiplerinin;
     Her 200 m2 arsası için 1 adet 80 m2 konut
     Her 250 m2 arsası için 1 adet 100 m2 konut
Her 300 m2 arsası için 1 adet 120 m2 konut verilecektir.
C: Tapulu imarsız taşınmaz sahiplerinin;
Her 333,30 m2 arsası için 1 adet 80 m2 konut
Her 416,60 m2 arsası için 1 adet 100 m2 konut
Her 500 m2 arsası için 1 adet 120 m2 konut verilecektir.
D: İmarlı 100 m2 ve imarsız 167 m2nin altında kalan hisseler ile konut karşılığı sözleşme yapılmayacaktır.ancak küçük hisse sahipleri aralarında anlaşarak yeterli arsa büyüklüğünü sağlamaları halinde hissedar adedine bakılmaksızın ortak konut ve işyeri sözleşmesi yapabileceklerdir.
E: Proje sınırları içerisinde Samsun yoluna cepheli taşınmaz sahiplerinin talep etmeleri halinde Samsun yolu cepheli ticaret merkezlerinden , önceki imar planlarında ticaret parsellerinde tapusu olan taşınmaz sahipleri ile herhangi bir kullanımda tapusu olup bölgede halen esnaf olarak faaliyet gösteren hak sahiplerine, istemeleri halinde bölgesel ticaret merkezlerinden imarlı 200, imarsız 333,30 m2 hisse için 40 m2 işyeri verilmek üzere sözleşme imzalanacaktır.Eksik kalan imarlı hisseler için 120. YTL/m2, imarsız hisseler için 72 YTL/m2 bedel üzerinden borçlanma yapılacaktır.
F: Konut artışına neden olacak şekilde bu Meclis Karar tarihinden sonra yapılan tapu bölünmesi satışı ile oluşan işyeri taşınmaz sahipleri ile konut sözleşmesi yapılmayacaktır.
G: Tapulu arsa sahiplerinin borçlanma sureti ile ikinci konutu almak istemeleri halinde borçlanılacak konutun karşılığı arsanın en az yarısının hak sahibinin mülkiyetinde olması şartı aranacaktır.
H: Sözleşme şartlarını yerine getiren tüm hak sahiplerine proje alanı içerisinde üretilecek konulardan kura sureti ile verilecektir.
I: Proje alanı içerisinde kalan arsa ve arazilerini uzlaşarak Belediyeye satmak isteyen hak sahiplerine imarlı arsaları için 200 YTL/m2, imarsız arsaları için 120YTL/m2 bedel peşin olarak ödenecektir.
J: Tapulu arsa sahiplerinin hisselerine karşılık gelecek konutun bir üst konutu ile sözleşme yapmak istemeleri durumunda iki konutun arasındaki arsa m2sinin en az %51 ve üzerinde olanlar ile sözleşme yapılacaktır.Bu oranın altında kalan artık hisseler ile yeni bir konut sözleşmesi yapılmayacak, artan arsa miktarının bedeli Belediye tarafından arsa sahibine peşin olarak ödenerek satın alınacaktır.
K: Birden fazla konut sözleşmesi yapan hak sahiplerinin Belediyeye borçlanması durumunda, borç miktarı uzlaşma komisyon kararı kabul tarihinden sonra gelen ilk ay içerisinde peşin olarak Belediyeye ödenecektir.
L: Tapulu arsa sahipleri ile yapılan konut sözleşmelerinde eksik ve fazlaya ilişkin hususlarda, eksik imarlı arsanın her 1 m2sine 120 YTL imarsız arsanın her 1 m2sine72 YTL üzerinden borçlandırılarak Belediyeye 48 ayda eşit taksitlerde ödenecektir.İmarlı fazla arsanın 1 m2sine 200 YTL, imarsız arsanın her 1 m2sine 120 YTL üzerinden hesaplanan tutarlar belediye tarafından hak sahibine peşin olarak ödenecektir.
M: Yapılan sözleşme gereği belediyeye borcu olan hak sahiplerinin borçlarını ödememeleri durumunda konut sözleşmesi belediye tarafından tek taraflı olarak feth edilecektir.
N: Arsası üzerinde tesisi bulunan hak sahiplerinin tesisleri için, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan birim fiyatları üzerinden Kıymet Takdir Komisyonları tarafından belirlenen bedeller , Belediyece verilecek konutların maliyet bedellerinden düşülecektir.Fark hesabında maliklerin alacağının olması durumunda alacak miktarı Belediye tarafından peşin olarak ödenecektir.
O: Konut sözleşmesi yapılan yapı malikleri taşınmazının tapusunu ANKARA Büyükşehir Belediyesine devredecek anlaşmaya konu gecekondusunu Belediye tarafından ilan edilen tarih içerisinde elektrik,su,doğalgaz ve emlak vergi borçlarını kapatarak tesisi boş olarak Belediyeye teslim edeceklerdir.
MADDE 2: 2981 SAYILI YASAYA TABİ TAPU TAHSİS BELGELİ HAK                      SAHİPLERİ İÇİN UYGULANACAK ESASLAR
 
A: Tapu tahsis belgesi bulunan gecekondu hak sahiplerine, 320 m2tahsis karşılığında 80 m2 yada 400 m2 tapu tahsis miktarı karşılığında proje alanı içerisinde inşa edilecek 100 m2lik hak sahibi konutlarından sözleşme yapılacak 1 adet konut verilecektir.
B: Tapu tahsis belgesindeki tahsis miktarı 400 m2den az olan hak sahiplerinin eksik tahsis miktarları konut sözleşmesi ile verilecek 80 m2 konut inşaat maliyet bedeli tutan 482 YTL/m2 üzerinden hesaplanacak Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tesis için belirlenen %10 enkaz bedeli borçtan düşülecek ve kalan borç tutarı sözleşme tarihinden sonraki ayları başlayarak belediyeye 72 ayda eşit taksitlerle ödenecektir.
C: 2981 sayılı yasa kapsamında geriye dönük borcu olanların arsa borçları 30 YTL/m2 üzerinden Belediyeye 72 ayda eşit taksitlerle ödenecektir.
D:2981 sayılı yasaya tabi tapu tahsis belgeli gecekondu sahiplerinin tahsis haklarını ve tahsislerini Belediyeye bedeli karşılığında vermek istemeleri durumunda tesislerinin %10 enkaz bedeline ilave tahsisli hakkın 1(bir)m2’si için 20 YTL’ den hesaplanacak miktar peşin olarak hak sahibine ödenecektir
 
MADDE 3: BELGESİZ VE KAÇAK GECEKONDULARA UYGULANACAK                         
ESASLAR
 
A:Proje alanı içerisinde kalan,2981 sayılı kanun ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 3290 ve3366 sayılı kanunlardan yararlanmayan gecekondu sahipleri tesislerin ‘’Hatip Çayı Samsun Yolu Koridoru Kentsel Gelişim Ve Dönüşüm Projesi’’ ilan tarihi olan 14.01.2005 tarihinden önce emlak vergisi ve numarataj kayıtları ile belgeleyerek başvuru yapmaları durumunda gerek Başbakanlık Toplu Konut İdaresi(TOKİ) gerek ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI yada MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN belirlenecek bölgelerden konut yada arsa tahsisi yapılacaktır.
B: Kıymet Takdir Komisyonu tarafından tesis için belirlenen bedelin &10 enkaz bedeli hesaplanarak tahsis edilen taşınmaz için takdir edilen bedelden düşülecek ve kalan borç tutarı sözleşme tarihinden sonraki aydan başlayarak ilgili kurumu belirleyeceği şartlar çerçevesinde taksitlerle ödenecektir.
 
DİĞER HÜKÜMLER:
 
MADDE4:Proje içerisinde yapısı bulunan tapulu ya da tapu tahsis belgeli tüm hak sahiplerine yapılarını tahliye ettikleri tarihten sonraki ay başlamak üzere aylık 250 YTL kira yardımı yapılacak kira yardımı sözleşme gereği verilecek konutların teslimine kadar devam edecektir. Kira artışı her yıl Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir.
MADDE5: Tesis maliklerine yapılacak kira yardımına mahsuben talepleri halinde yapılan sözleşme gereği konutların teslim edilinceye kadar Belediyemize ait lojmanlar geçici olarak iskan amaçlı tahsis edilebilir.
MADDE6: Belediyemiz ile konut karşılığı sözleşme imzalayan hissedarların herhangi bir sebepten dolayı(satın alma, verasetin intikal vb.) adına tescil edilen taşınmazlarından dolayı ayrıca konut sözleşmesi imzalanmayacak, bu taşınmazlar ya rızzi satış yolu ile yada daha önce yapılan konut sözleşmesine ilave edilmek üzere Belediye adına tescil edilecektir.
MADDE7: 15 gün içerisinde elektrik,su,doğalgaz ve emlak vergi borçlarını kapatmak tesisini boşaltanların talepleri halinde tesislerini boşaltanların yapılarının enkazları kendilerine verilecektir.
MADDE8: Proje içerisinde arsası bulunan hissedarlar ile Belediye Encümeni tarafından uygun görülmesi halinde proje alanı dışındaki Belediyelere ait taşınmazlar ile takas yapılabilecektir.
MADDE9: Kentsel Dönüşüm Projelerinde Belediyemizin yaptıracağı konutlardan hak sahibi olabilmek için proje alanlarına ait Belediye Meclisinin almış olduğu sınır ödeme tarihinde söz konusu bölgede taşınmazları bulunan ve Belediyemizle anlaşma yapılmasının gerektiği,Meclis Karar tarihinden geçerli olmak üzere yapılan satışlar ile el değiştiren taşınmazlar için konut sözleşmesi imzalanmayacağı ve el değiştiren bu taşınmazların Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılacağına dair alınan 14.05.2008 tarih 1349 belediye meclisinin kararı projede mülkiyet çözümünü güçleştireceğinden Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde uygulanmayacaktır.
 
MADDE 10:   Proje içerisinde arsa veya tesis özelliklerinin Belediye tarafından belirlenen uygulama esasları doğrultusunda ve kendilerine verilen süre içerisinde uzlaşmaya gelmemeleri halinde bu taşınmazların 2942 sayılı yasada değişiklik yapan 4650 sayılı kanun hükümlerine göre kamulaştırılacaktır.
 
MADDE 11: Belediyemiz Meclisinin 15.10.2007 tarih 2555 sayılı ve ek 12.05.2008 tarih 1271 sayılı kararları ile daha önce Belediyeniz ile konut karşılığı sözleşme imzalayan hak sahiplerinin sözleşmeleri, uygulama esasları değişmediği için yenilenmesine gerek duyulmadan aynen devam edecektir.
 
MADDE 12:   ‘’Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’’ için belirlenen esasları uygulamaya yetkili birim Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığıdır. Projenin yürütülmesi esnasında araç, alet, ekipman, makine personel vb. konularda ihtiyaç duyulması halinde Mamak Belediye Başkanlığı destek hizmetinde bulunacaktır.
 
            Yukarıda belirlenen değişiklikleri ve ek maddeleri hak sahipleri ile yapılacak işlemlerde esas alınmasına ilişkin teklif oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.
 
 
 
 
 
Meclis 1. Başkan V.                                       Katip                                        Katip
Seyfi SALTOĞLU                                     S.Hilal ALIÇ                       Yusuf YALÇINKAYA